Внеси колку парчиња
Име на елемент
Димензија Х на лајсна ‘Горе’
Димензија Y на лајсна ‘Горе’
Должина на лајсна ‘Горе’
Димензија Х на лајсна ‘Вертикала’
Димензија Y на лајсна ‘Вертикала’
Должина на лајсни ‘Вертикали’
Димензија Х на лајсна ‘Долу’
Димензија Y на лајсна ‘Долу’
Должина на лајсна ‘Долу’

Име на елемент
Димензија Х на лајсна ‘Горе’
Димензија Y на лајсна ‘Горе’
Цена на лајсна за ‘Горе’ од метар
Потребно вкупно метра за ‘Горе’
Вкупно за лајсна ‘Горе’
Димензија Х на лајсна ‘Вертикала’
Димензија Y на лајсна ‘Вертикала’
Цена на лајсни за ‘Вертикали’ од метар
Потребно вкупно метра за ‘Вертикали’
Вкупно за лајсни ‘Вертикали’
Димензија Х на лајсна ‘Долу’
Димензија Y на лајсна ‘Долу’
Цена на лајсна за ‘Долу’ од метар
Потребно вкупно метра за ‘Долу’
Вкупно за лајсна ‘Долу’
Вкупно за цел Елемент
Вкупно за цел Елемент спрема парчиња
Query